Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://szkolenieecommerce.pl , prowadzony jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, NIP 953-171-49-03
  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  – poprzez adres poczty e-mail: kontakt@szkolenieecommerce.pl,
  – telefonicznie poprzez numer +48 509 705 517 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku – w dni robocze.
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://szkolenieecommerce.pl/regulamin-sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 4. Kupującym w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– komputer z dostępem do Internetu,

– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

6.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

7. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

– opisu przedmiotu Zamówienia,
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług wraz z podatkami oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
– wybranej metody płatności,
– danych kontaktowych Klienta, w tym danych do faktury.

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Usług będących przedmiotem Zamówienia.

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.

12. Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych należącej do Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz. Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

13. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata” również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

14. Informujemy, że nie wystawiamy faktur firmom niezarejestrowanych w Polsce.

15. Płatność za zamówione usługi odbywa się w formie:
– przedpłaty przelewem na konto “Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata”: Bank Pekao S.A., nr konta: 44 1240 6452 1111 0000 5763 6793
– przedpłaty przelewem poprzez system płatności Tpay,
– przedpłaty kartą płatniczą (kredytową) – dostępne poprzez wybranie rodzaju płatności Tpay, gdzie jedną z metod płatności będzie “Karta płatnicza”.

16. Koszty i sposób dostawy:
(nie dotyczy)  

17. Zwroty
(nie dotyczy) 

18. Gwarancja

(nie dotyczy) 

19. Sposób rezygnacji z usługi po jej zakupie został opisany w Regulaminie szkoleń dostępnym w witrynie internetowej https://szkolenieecommerce.pl/regulamin-szkolen.

20. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

21. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.