Regulamin szkoleń

 1. Szkolenia są organizowane przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36, 85-098 Bydgoszcz, NIP 953-171-49-03 (dalej: Organizator).
 2. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie https://szkolenieecommerce.pl/.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniach jest :

– przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://szkolenieecommerce.pl/,

– wpłacenie zaliczki lub całości opłaty za szkolenie w wyznaczonym przez Organizatora terminie i w wyznaczonej wysokości.

 1. Liczba Uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Zakwalifikowanie się do grupy uczestników szkoleń następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz zaliczek w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 2. Po złożeniu zamówienia Organizator szkolenia prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz ze szczegółami dotyczącymi przebiegu i organizacji szkolenia.
 3. W przypadku wpłaty przez Uczestnika zaliczki Organizator będzie przesyłał droga mailową do Uczestnika terminy płatności kolejnych rat, aż do momentu opłacenia całej kwoty należnej za kurs.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika wysłanego pocztą elektroniczna na adres kontakt@szkolenieecommerce.pl. W takim przypadku następuje zwrot całej kwoty wpłaconej przez Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Uczestnika droga elektroniczną. W takim przypadku koszty poniesione przez Uczestnika zostaną mu zwrócone niezwłocznie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia na podstawie pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczna na adres kontakt@szkolenieecommerce.pl. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty.
 7. Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, dostęp do nagrań szkolenia z poprzednich dni oraz certyfikat ukończenia.
 8. Całość szkolenia jest nagrywana przez Organizatora, a Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na jego nagrywanie.
 9. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora i Prowadzącego szkolenie.
 10. Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu szkoleń.